آدرس محل برگزاری نمایشگاه:

تهران – بزرکراه چمران به سمت جنوب – نرسیده به پل گیشا – محل دایمی نمایشگاههای شهرداری تهران (بوستان گفتگو)

 

مسیر ورود از شمال:  چمران به سمت جنوب ، روی پل حکیم ،  کندروی چمران جنوب ، ورودی نمایشگاه

مسیر ورود از جنوب:  چمران به سمت شمال ، روی پل حکیم ،  گردش به سمت جنوب ، کندروی چمران جنوب ،  ورودی نمایشگاه

مسیر ورود از شرق:  حکیم به سمت غرب ، روی پل حکیم – چمران ، گردش به سمت جنوب ، کندروی چمران جنوب ،  ورودی نمایشگاه

مسیر ورود از غرب: حکیم به سمت شرق، روی پل حکیم – چمران ، کندروی چمران جنوب ،  ورودی نمایشگاه

path way